ASMÜD'e Üyelik

Ülkemizde asfalt endüstrisini temsilen hizmet veren tek sivil toplum kuruluşu olan ASMÜD, güvenli, dayanıklı ve çevreye duyarlı asfalt yolların yapılması amacı ile kurulduğu günden itibaren 25 yıldır kamu nezdinde asfalt sektörünün sesi olmuştur. ASMÜD üyeliğinin özetle sağladığı avantajlar:

 • ASMÜD sektörde işbirliği ve dayanışmayı sağlar,
 • ASMÜD, kamu ihale ve sözleşmeleri ile ilgili mevzuat çalışmaları başta olmak üzere diğer ilgili mevzuatların hazırlanma ve değiştirme aşamalarında üyelerinin görüş ve önerilerini savunur ve yetkili makamlara aktarır.
 • ASMÜD ü yelerinin sorunlarına çözüm oluşturmak üzere koordinasyon ve temsil organı olarak yetkili merciiler nezdinde etkin girişimlerde bulunur, kurulan komisyon ve çalışma gruplarında üyelerinin görüş ve önerilerini savunur.
 • ASMÜD kaliteli, uzun ömürlü ve sürdürülebilir asfalt üretim ve uygulamaları için şartname ve standartların hazırlanmasında ve geliştirilmesinde başta Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere yol idareleri ile işbirliği içinde çalışmalar yapar.
 • ASMÜD üyesi olduğu Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA ve diğer kıtalarda benzer amaçlı kuruluşlar ile iletişim içinde asfalt üretim ve uygulamaları ile ilgili her türlü teknik gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri yakından takip ederek, üyelerine bilgi verir ve yararlanmalarını sağlar.
 • ASMÜD ulusal ve uluslararası boyutta asfalt ile ilgili olarak kongre, sempozyum ve seminerler düzenler, düzenlenen etkinliklere üyelerinin katılmasını sağlar,
 • ASMÜD asfalt ile ilgili oluşturduğu kitaplığı, hazırladığı yayınları, çevirileri, sempozyum ve kongrelerdeki bildirileri ve sunumları ile üyelerine literatür desteği verir.
 • ASMÜD yol ve asfalt konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere katılarak Türkiye asfalt endüstrisinin uluslararası platformlarda tanıtılmasını sağlar.
 • ASMÜD üyelerine asfalt üretimi ve uygulamalarında en yeni teknikler ve en iyi uygulamalara ilişkin bilgileri sağlar, ARGE çalışmalarını takip eder.
 • ASMÜD asfalt işlerinde çalışanların meslek içi eğitim çalışmalarına katkı sağlamak üzere seminerler ve teknik geziler düzenler.Sektörde çalışanların mesleki yeterliklerinin belgelendirmesi için standartların ve ulusal yeterlik dokümanlarının hazırlanmasına katkıda bulunur.
 • ASMÜD, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan asfalt ve bileşenleri ile ilgili ürün ve deney standartlarının hazırlanmasında TSE'yi temsilen Avrupa standardizasyon kurumundaki teknik komitelere katılır, ülke görüşlerini aktarır. Sektörde piyasaya arz edilen ürünlerin CE etiketi ile belgelendirilmesini teşvik eder.
 • ASMÜD, asfalt işlerinin iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili mevzuata uygun şekilde yapılması için rehber dokümanların hazırlanması çalışmalarına destek verir.
 • ASMÜD Türkiye Asfalt istatistiklerini hazırlayarak sektörün mevcut durumunu ve potansiyelini tespit eder.
 • ASMÜD, sektörün gündemini takip ederek, geleceğin fırsat ve zorluklarına ilişkin strateji ve politikalar geliştirir.
 • ASMÜD üyelerinin sektörde daha iyi tanınmasını ve aktif rol almasını sağlar
Powered by Sisyön